Регламент роботи

Версія для друкуВерсія для друку

РЕГЛАМЕНТ

Оржицької районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Оржицької районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Оржицької районної державної  адміністрації (далі  - райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є  відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації,  першого заступника у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником голови райдержадміністрації, а також завідувачем сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації в установленому порядку.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, а також з завідувачем сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації в встановленому порядку.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється завідувачем сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації в встановленому порядку.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  погодженими із першим заступником голови райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з  підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

9. Плани  роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України,  законів  України,  актів  Президента  України та постанов   Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших  органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, державних і регіональних  програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених   законами,   а  також  делегованих районною радою повноважень та   забезпечення реалізації державної  політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері,  поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду на засіданні  

колегії, нараді у голови райдержадміністрації, першого заступника та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації,  хід  виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації,  з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації,  як правило, передбачає проведення комплексної  або цільової  перевірки  стану справ у структурних підрозділах.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки (або листа-клопотання) керівника структурного підрозділу або апарату райдержадміністрації, погодженим із першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього рішенням першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) на підставі доповідної записки (або листа-клопотання) керівника структурного підрозділу або апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому  числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що  вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а у разі необхідності – за дорученням голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації у засобах масової інформації відповідальною особою.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань: опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них  аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також  проєкти доручень голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проєктів  розпоряджень, наказів;

розробляє:

за дорученням голови райдержадміністрації проєкти розпоряджень з основної діяльності, адміністративно – господарських та кадрових питань (особового складу);

за дорученням керівника апарату райдержадміністрації проєкти наказів з адміністративно – господарських та кадрових питань (особового складу);

        перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними підрозділами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань  здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і  надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

          здійснює контроль за  своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку,  визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку району;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актів законодавства структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і   кадрових питань, що розглядаються головою та керівником апарату райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації,  територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в  адміністративному будинку райдержадміністрації;   

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує  та   здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації  відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує ведення Державного реєстру виборців;

проводить роботу щодо зв’язків з громадськістю на території району;

забезпечує реалізацію державної інформаційної політики та цифрового розвитку;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції, передбачені законодавством.

16. Апарат райдержадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат Оржицької районної державної адміністрації.

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне  вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації, архівному відділі райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права  здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21.Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також  з метою  прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних  службовців, виявлення  потреби у професійному навчанні результати  їх  службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку,  встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку  пропозиції  щодо  нагородження державними нагородами,  нагородами Кабінету Міністрів України та  заохочує працівників апарату і структурних   підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань  управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та  припинення в апараті райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації, архівному відділі райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права  здійснює відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права – відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації або відповідальний спеціаліст з питань персоналу.

                

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з документування управлінської діяльності в Оржицькій  районній державній  адміністрації, що розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності” (зі змінами).

Інструкція з документування управлінської діяльності в Оржицькій  районній державній  адміністрації погоджується на засіданні експертної комісії районної державної адміністрації та після експертизи в Державному архіві Полтавської області затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” (зі змінами) та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.

Дотримання в райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської діяльності та роботи з документами незалежно від форми їх створення забезпечується відділом управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації.

30. Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших управлінських рішень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності», розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації,  а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших документів, здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню покладається на відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації. 

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації  розробляється  у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні  підрозділи райдержадміністрації,  що  відповідають  за   організацію   виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План  контролю затверджує перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України,

запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

моніторингу виконання управлінських рішень як складової системи контролю в установі;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або першому заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається  відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої  влади  вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа,  що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень).

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення

 особистого прийому громадян

 

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства  та  проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14   квітня  1997  р.  № 348 (зі змінами).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або першим заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень), керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється сектором з питань правової роботи апарату райдержадміністрації через засоби масової інформації.

Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється згідно з графіками, які затверджуються керівниками цих структурних підрозділів та оприлюднюються ними через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

38. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

 

Організація правового забезпечення діяльності  райдержадміністрації

 

39. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює  сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.

Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації    роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

40. У своїй діяльності сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента  України, актами Кабінету Міністрів України постановами Верховної Ради України, прийнятими  відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації та наказами керівника апарату райдержадміністрації. 

41. Основними завданнями сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і  неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

42. Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації відповідно  до  покладених  на   нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення  таких  проєктів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них  завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів за дорученням голови райдержадміністрації;

виконує інші функції з правового  забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

Керівник сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за  виконання  покладених на  сектор завдань;

        бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

        організовує роботу працівників сектору, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції  стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Засідання консультативно-дорадчих органів не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання, оформлюються протоколом, який формує їх секретар або відповідальна особа та підписуються головуючим і секретарем або відповідальною особою.

У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи засідань консультативно-дорадчих органів зберігаються у тому ж структурному підрозділі райдержадміністрації, який був ініціатором його скликання.

На вимогу відділу управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації матеріали засідань консультативно-дорадчих органів передаються для упорядкування та передачі до архівного підрозділу апарату райдержадміністрації.

45. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами) утворюється Громадська рада.

Координація роботи Громадської ради при Оржицькій районній державній адміністрації забезпечується сектором з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.

Рішення Громадської ради при Оржицькій районній державній адміністрації оформляються протоколом, який формує її секретар.

46. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

47. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – в міру потреби.

Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

Засідання колегії оформлюється протоколом, який формує відповідальний працівник архівного відділу райдержадміністрації не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

Протокол підписує голова райдержадміністрації – голова колегії (або головуючий на засіданні) та відповідальний працівник архівного відділу райдержадміністрації.

Після підпису головою райдержадміністрації – головою колегії протокол є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

48. Відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії та мультимедійний супровід засідання, архівний відділ райдержадміністрації – стенографування (технічний запис).

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

50. Голова райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного  розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення щотижневих нарад у голови райдержадміністрації покладається на відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації відповідно до Порядку підготовки щотижневих нарад у голови районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації.

Організація проведення інших нарад у голови райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації або територіальні органи виконавчої влади, які ініціювали проведення наради.

Організація проведення нарад у першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату (відповідно до функціональних повноважень) покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та відділ управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації.

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформлюються протоколами не пізніше ніж протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення наради. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації оформляє відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, за ініціативою якого проводилась нарада.

Протоколи нарад у голови райдержадміністрації, першого заступника голови райдержадміністрації та документи до них зберігаються у відповідальної особи структурного підрозділу райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ.

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації оформляє відповідальна особа структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, за ініціативою якого проводилась нарада. Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації зберігаються у керівника апарату райдержадміністрації.

53. За результатами розгляду питань на нараді у голови райдержадміністрації у разі необхідності можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або даються доручення голови райдержадміністрації.

За результатами розгляду питань на нараді у першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або дано доручення першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, підготовка проєктів яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації. Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють перший заступник райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації або особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

Порядок внесення та розгляду проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

56. Проєкти розпоряджень голови держадміністрації з основної діяльності (далі – проєкти розпоряджень) за власною ініціативою або за дорученням голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

57. У разі коли розроблення проєкту розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

58. Проєкти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із    заінтересованими структурними  підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної  одиниці  або інтересів окремої   територіальної   громади, такий проєкт  надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення  пропозицій. 

Головний розробник за погодженням з апаратом райдержадміністрації визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проєкту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, апарату та інших  органів з розроблення проєкту  розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату та  інші  органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проєкту розпорядження.

Проєкти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником голови райдержадміністрації та  керівником апарату райдержадміністрації. При  цьому  зазначається посада,  ініціал і прізвище особи, яка візує проєкт розпорядження, а також дата візування.

Проєкти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на   виконання актів законодавства  та  доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проєкту   розпорядження  у визначений головним розробником строк, такий проєкт   вважається   погодженим без зауважень („за замовчуванням”). Погоджувач несе відповідальність за відповідне погодження „за замовчуванням”.

За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проєкт розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції,   враховані   головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження.

У довідці за замовчуванням не зазначаються ті заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, чиї погодження не скріплені особистим підписом керівника установи або виконувача його обов’язків.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт розпорядження  стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проєкту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані  розбіжності у позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  апарату та інших  органів,  щодо  проєкту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій  (додаток  2), який підписує керівник структурного   підрозділу райдержадміністрації,  апарату, іншого органу, що є  головним розробником.

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися
інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 4 (чотирьох) аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної  записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних  актів,  є обов'язковим.

61. У разі коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів   розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо  врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило, має  вступну частину (преамбулу), в якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення  та  завдання суб'єктам відносин, передбачені у проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними,   спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

У проєкті розпорядження  можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються  на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Термін видачі розпоряджень на виконання рішення колегії райдержадміністрації становить 5 (п’ять) робочих днів, починаючи з наступного дня після проведення засідання.

64. У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник  проводить  аналіз  його регуляторного  впливу  відповідно  до вимог Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики у сфері господарської діяльності" за Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі змінами).

Головний розробник разом з проєктом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження;

копію повідомлення про оприлюднення проєкту.

65. Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або першого заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функціональних повноважень) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її  апараті  та  у  разі  потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено  на  обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проєкти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у секторі з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.

У разі коли  проєкт  розпорядження  подано  апарату райдержадміністрації  з  порушенням визначених у цьому розділі вимог, сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проєкт розпорядження та матеріали до нього.

Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує  поданий  проєкт  розпорядження, зокрема  проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з  приведенням  проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроєктувальної техніки, а також у разі потреби редагує проєкт розпорядження.

Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проєкт  розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим  цим Регламентом, а  також повноту  погодження  із заінтересованими органами.

У разі виявлення  невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує зауваження  до  такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки  проєкту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання, сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).

Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Паперовий проєкт розпорядження голови райдержадміністрації візується його розробником, уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції в райдержадміністрації, відділом управління персоналом, організаційної роботи, документообігу, контролю, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату райдержадміністрації, завідувачем сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації.

Розробник проєкту розпорядження може долучати до погодження керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших зацікавлених осіб.

Додатки до проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, що є розробником. У разі якщо проєкт розпорядження розробляється структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, додатки підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Процедура та інші вимоги щодо візування проєктів розпоряджень  визначені Інструкцією з документування управлінської діяльності в Оржицькій районній державній адміністрації.

Проєкт розпорядження передається на підпис голові райдержадміністрації лише після його погодження керівником апарату райдержадміністрації.

69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності. 

Розпорядження з основної діяльності відповідно до „Переліку на відправку розпорядження голови райдержадміністрації” доводяться до їх виконавців у

такий спосіб: тих, які є користувачами СЕДО „АСКОД” – через СЕДО „АСКОД”; іншим виконавцям надсилається паперова версія у порядку, передбаченому пунктом 94 Розділу ІІІ Інструкції з документування управлінської діяльності в Оржицькій районній державній адміністрації.

„Перелік на відправку розпорядження голови райдержадміністрації” готує розробник розпорядження.

Електронною поштою розсилати копію розпорядження має право лише його розробник за умови отримання копії розпорядження через СЕДО „АСКОД” або паперової його копії та включення отримувачів у „Перелік на відправку розпорядження голови райдержадміністрації”.

Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності оприлюднюються на офіційному вебсайті райдержадміністрації відповідальною особою.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру, а також ті, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у територіальному органі Міністерства юстиції України згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру   набирають чинності після їх державної реєстрації з дня їх офіційного опублікування, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення  їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав  та  обов'язків  громадян або мають загальний характер, підлягають  оприлюдненню  і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності. 

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах вісім та дев’ять  цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому  Законом  України "Про доступ до публічної інформації".

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

 

Публічне обговорення проєкту розпорядження голови райдержадміністрації

 

70. Проєкт розпорядження,  який стосується життєвих інтересів широких  верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження районних програм економічного, соціального,  культурного розвитку, а також  має важливе соціально-економічне значення для його розвитку,  може  бути винесений для публічного обговорення на будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування у друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення  про  проведення публічного обговорення проєкту розпорядження  приймає  голова райдержадміністрації на підставі пропозиції   головного   розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та   інформацію   про  джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується  головним  розробником  та  візується керівниками   заінтересованих   структурних  підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проєкт розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та  групи населення повинні взяти  участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проєкт розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими  статтями  9, 12, 13 і 20  Закону  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

72. Організація проведення публічного обговорення проєкту розпорядження покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації проєкт розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення  проєкту  розпорядження проводиться   відповідно до Порядку проведення  консультацій  з громадськістю з питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного   обговорення проєкту розпорядження, розглядаються головним розробником,  узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проєкту.

Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження  строку внесення такого проєкту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної  влади  та  органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених  на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого  самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань  розвитку району до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проєкту  акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

76. Проєкт розпорядження голови облдержадміністрації райдержадміністрація готує відповідно до встановлених Регламентом Полтавської обласної державної адміністрації вимог.

22

 

77. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних  органів  виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів  територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої  влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших  центральних органів  виконавчої  влади  (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів Національної поліції України, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі їх утворення).

У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими „за замовчуванням”.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                              Лілія ПАРАСОЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑