111

Розпорядження про затвердження Положення

Версія для друкуВерсія для друку

                                                       

 

 

 

ОРЖИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

10.05.2017

 

№  143

 

Про затвердження Положення

про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6, 41, 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 5 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 02 лютого 2017 року № 32 «Про перелік структурних підрозділів райдержадміністрації та їх структуру»:

1. Затвердити Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  (додається).

2. Начальнику відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації А.П.Стрілець розробити та затвердити в установленому порядку посадові інструкції працівників відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

Голова районної державної адміністрації

 

О.П.Кражан

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                               Розпорядженням голови районної

                                                                               державної адміністрації

                                                                                        

                                                                               10.05.2017            № 143

                                                           

Положення

про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Оржицької райдержадміністрації (далі - відділ) утворюється головою Оржицької райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові Оржицької райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної адміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також регламентом про відділ з питань надання адміністративних послуг,положенням про відділ з питань надання адміністративних послуг та положенням про центр надання адміністративних послуг.

4. Відділ не є юридичною особою.

5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території району.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги та здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг ;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) забезпечує захист персональних даних;

22) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

23) здійснює інші передбачені законом повноваження;

24) вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

25) вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи відділу.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку та є керівником центру надання адміністративних послуг.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) розробляє та подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

13) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник відділу райдержадміністрації здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Відділ має власний бланк.

14. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту роботи відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            Л.І.Парасоцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження підготовлено відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративних послуг райдержадміністрації                                  А.П.Стрілець

 

        

     ПОГОДЖЕНО:

 

        

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                          Л.І.Парасоцька

 

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                                             Ю.М.Колеснік

 

 

Завідувач сектору документообігу та

контролю апарату райдержадміністрації                                          Т.О.Лошакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації»

        

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Проект розпорядження розроблено з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття розпорядження є забезпечення виконання положень
Закону України «Про адміністративні послуги» для створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

3. Правові аспекти

Проект розпорядження розроблено відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Прийняття розпорядження додаткових матеріальних та інших витрат не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження стосується інтересів причетних органів, які є суб’єктами надання адміністративних послуг.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення

Не потребує проведення громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Створення зручних і сприятливих умови для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

 

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративних послуг райдержадміністрації                                  А.П.Стрілець

 

10.05.2017

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження

проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації»__________________________________________

 

Розпорядження розроблено__ відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації________________________________________

 (найменування головного розробника)

 

_Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні_____ адміністрації», з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень_Керівник апарату райдержадміністрації                Л.І.Парасоцька    

без зауважень_Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації                      Ю.М.Колеснік

без зауважень Завідувач сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації ____________________                            Т.О.Лошакова

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано________ ______________________________________________

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано_____________________________________ ____________

        

 

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації_____________                __________   __ А.П.Стрілець___

(найменування посади керівника струк-                            (підпис)            (ініціали та прізвище)

турного підрозділу, іншого органу, що є

головним розробником)

 

 

10.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК   РОЗСИЛКИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІД_______________№____________

 

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації»

 

 

КОМУ НАДІСЛАНО:

Кількість

примірників

Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

1

Відділ з питань надання адміністративних послуг

райдержадміністрації

1

 

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації_____________                __________    __ А.П.Стрілець___ (назва посади головного розробника)                                 (підпис)                      (П.І.П.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑