Розпорядження про затвердження Положення

Версія для друкуВерсія для друку

                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                               Розпорядженням голови районної

                                                                               державної адміністрації

                                                                                       

  1.       № 40

 

 

                                                             

Положення

про відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації

 

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації (далі - відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації.

      Відділ під час виконання покладених на нього завдань підконтрольний керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, положенням про відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації та положенням про центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

4. Відділ не є юридичною особою.

5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території району.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги та здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг ;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) забезпечує захист персональних даних;

22) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

23) здійснює інші передбачені законом повноваження;

24) вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

25) вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи відділу.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку та є керівником центру надання адміністративних послуг.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) розробляє та подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

13) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Відділ має власний бланк.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                              Л.І.Парасоцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження підготовлено відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

 

 

В.о. начальника відділу з питань

надання адміністративних

райдержадміністрації                                                            А.В.Бондаренко                            

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                М.Т.Боговик

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                С.Г.Перетятько

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                Л.І. Парасоцька

 

Завідувач сектору документообігу

та контролю апарату райдержадміністрації                            Т.О.Лошакова

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                                   Ю.М.Колеснік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

                        до голови районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Проект розпорядження розроблено відповідно до   статей  5, 6, 39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від  09 листопада 2017 року № 2190- VII  

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження розроблений з метою затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації.

3. Правові аспекти

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації «Про перелік структурних підрозділів райдержадміністрації та їх структуру»

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Проект розпорядження не потребує фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

До реалізації розпорядження можуть залучатися органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

6. Регіональний аспект

Не передбачений.

7. Громадське обговорення

 Проект даного розпорядження не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Забезпечення у відповідності з чинним законодавством.

 

В.о. начальника відділу з питань

надання адміністративних

Оржицької райдержадміністрації                                            А.В.Бондаренко                            

 

 

14.02.2018

 

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження

проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації»

 

    Розпорядження розроблено відділом з питань надання адміністративних послуг  райдержадміністрації___________________________________________

(найменування головного розробника)

 

Відповідно до   статей  5, 6, 39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від  09 листопада 2017 року № 2190- VII  

 (підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень     

без зауважень Заступник голови райдержадміністрації С.Г.Перетятько _____

без зауважень Керівник апарату райдержадміністрації Л.І. Парасоцька  ____

без зауважень  Завідувач сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації Т.О.Лошакова _____________________________________

без зауважень_Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації                     Ю.М.Колеснік________________________________________________________

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано_____________________________________________

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано____________________________________________________

 

В.о. начальника відділу з питань

надання адміністративних

послуг райдержадміністрації                            _______           А.В.Бондаренко

(найменування посади керівника структурного            (підпис)             (ініціали,прізвище)  підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК   РОЗСИЛКИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІД_______________№____________

 

«Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації»

 

 

КОМУ НАДІСЛАНО:

Кількість

примірників

Відділ з питань надання адміністративних послуг Оржицької райдержадміністрації

1

 

 

 

В.о. начальника відділу з питань

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                   __________              А.В.Бондаренко                    

(назва посади головного розробника)                          (підпис)                                 (П.І.П.)

 

Наверх ↑