Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації

адреса

37700, Полтавська область, Оржицький район, смт. Оржиця, вул. Центральна, 24, к. 27

тел

(05357)91507

сайт

http://orjyca.adm-pl.gov.ua

е-mail

-

Завідувач

Колеснік Юлія Миколаївна

Головний спеціаліст

Петрик Олег Григорович

 

Відповідно до Положення про сектор з питань правової роботи апарату райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.01.2020 № 12, основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

Сектор підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації та керівникові апарату райдержадміністрації (в межах його повноважень).

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта голові райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження сектором не допускається.

Пропозиції сектору щодо приведення розпоряджень та інших документів райдержадміністрації, а також документів структурних підрозділів у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду головою райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

Сектор відповідно  до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації та представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників  заінтересованих структурних підрозділів;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в структурних підрозділах райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції щодо її поліпшення, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності сектору, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

20) надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

20) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

21) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.;

22) забезпечує ведення обліку звернень громадян, своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем; належну організацію особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, головою, першим заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації;

23) здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації

Покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

Сектор має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформації, довідки, розрахунки, інші матеріали від  структурних підрозділів райдержадміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, структурні підрозділи райдержадміністрації зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів структуними підрозділами райдержадміністрації.

 

Наверх ↑